weeklypoetry.com

Poems about love and pain

Universe Poetry

Punjabi poems on life best 1

ਇਹ punjabi poems on life ਕਵਿਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਲਯੁਗ ਦੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸਤਾ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ| ਜਿਸ ਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਕਲਯੁੱਗ

ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਯਾਰੋ ਕਲਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ,

ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਲਾਵੇ ਨੂੰ ਹੈ ਹੱਥ ਪਾ ਰਿਹਾ,

ਧੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਕੋਈ,

ਬੇਗਾਨੀ ਧੀ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਯਾਰੋ ਰੋਹਬ ਪਾ ਰਿਹਾ,

ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਯਾਰੋ ਕਲਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ….|

punjabi poems on life

ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ,

ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਏ ਰੋਟੀ ਖਾਂ ਰਿਹਾ

ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਯਾਰੋ ਸਭ ਏ ਕਰਦੇ,

ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਰੋਅਬ ਪਾ ਰਿਹਾ,

ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਯਾਰੋ ਕਲਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ….|

Punjabi poems on life

ਨਸ਼ਿਆਂ ਚ ਡੋਬਤੀ ਜਵਾਨੀ ਮਿਤਰੋ,

ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ,

ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ,

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਧਿਆਨ ਪਾ ਰਿਹਾ,

ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਯਾਰੋ ਕਲਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ….|

Punjabi poems on life

ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਏ ਟਿੱਚਰ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ,

ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਨੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾ ਰਿਆ,

ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ,

ਬੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਮਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾਂ ਰਿਹਾ,

ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਯਾਰੋ ਕਲਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ….|

Read other punjabi poems on life

ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਇਜ਼ਤ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ,

ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਗ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾ ਰਿਹਾ,

ਤੂੰ ਸੰਬਲ ਜਾ ਮਸੀਦੀਆਂ ਏ ਕਲਯੁੱਗ ਆ,

ਉਹੋ ਬਚੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ,

ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਯਾਰੋ ਕਲਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ….|

ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸਤੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ share ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਚੇਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਚਲ ਰਹੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ. ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ 👍 ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ

The oak tree poem of the best 1

This the oak tree poem tells us about the sorrow of tree which they have to face in the winter season. But by reading such poem we can understand the value of tree in the winter season.

The Tree Spoke

What then if winter came,

What then if my shade became chilly,

What then if my worth aren’t now,

but remain,No one’ll like to sit under my fallen branches.

However my existence might be felt,

When you walk on the road of breath,

you can’t never stop your journey,When you stop,

your whole life will end.

The oak tree poem

Alone winter season will never immortal,

Many other seasons have been sheltered,

With the lap of nature in her bosom also,

As much as nature leaves by turn.

But desires of breathing would remain,

With equally ratio throughout the all seasons,

Always on the threshold of your life,

Who outlive with the swaying of my leaves,

Granted you love the warmth of the sun now,

But you’d rather enjoy shade in the summer,

Cool air of mine will rescue,

you from summer rays,

The value will never be ended,

If anyone outline from the lifeway,

Let me live a long life,

If you have desire too. keep on staying.

Read such nature other poems

Thus, kindly accept my invoke,

And put down your axe,

let me live a happily forever,

So as to keep your life blissful.

You can also enjoy video poetry

Please share this poem among you’re friends so as to spread the knowledge of silence tree on which cruel human being doing sin.

What should study to be a poet ?

What should study to be a poet?
There must be a heart who feels love about nature and human being represents a true poet  ?

What should study to be a poet?

There are so many poets.  Whether they are different in their language. As we know that they all expressed their thought in their local language. These thought were used to converted into different modes as stories, thoughts, poetry and quotes etc.  However some authors and poets have expressed their ideas and opinions in other languages. Their are many languages as English,  French, Italian, urdo, arbi, Spanish and Punjabi. All these represent content of every heart ❤.  

What should study to be a poet?

There are some important points which needs to be kept in mind. 

1. INTERESTS:-       First of all interests must be created   into heart to do something or  becoming    an author and poet. Interests leads towards our                  destination whatever we think about         our life’s aim.  

What should study to be a poet?

2. KNOW-HOW :- There must be little know-how about languages that would be realizing thoughts in writing form. Without knowledge of language we can’t go ahead.  Basic language knowledge is sufficient to shaking our bound of hearts thoughts. 

What should study to be a great poet?

3. LITERATURE READING:-  Literature reading must be a part of life. Which enhance our knowledge towards Literature. Rather it would be helpful to enhance our thoughts. Which is responsible for deepening thinking. Whether reading should from Facebook or any poetry website. 

What should study to be a great poet?

4. FOUND OF WRITING:-  There must be writing towards our thoughts.  If we don’t writing form our thoughts it remains a heap of like dry leafs. So try to put it into writing form. Which takes some time to improving our deep thinking skills in our poetry path.

What should study to be a great poet?

5. KNOWLEDGE AND RELATIONSHIPS WITH OTHER WRITERS:-  We should try to making relationships with others writers. Who may help us to improve our writing skills regarding our thoughts. These writers circle would be helpful to mould your thoughts. 



Read and enjoy other love 💘 poetry which is responsible to leads us writing ✍ poetry from the core of heart views. 




Fall day

Fall day 

A day shade marking of night,

Dazzle two Sukhchains densely,

I asleep under their dark shade,  

Curbed turn down rays of moon.


A lone darkest night floating on, 

A breezinng air blundering justly,

Existing night oblivious at whole, 

Apparently like an ecophobia.


Night compass by gradually,

Now time attained at dawn, 

Sun facile in timely duty, 

As in motion like the diurnal. 


Sunlit kick-off journey to earth, 

What all the souls warmth initial,

Sun of rays was penetrated, 

Inward the branches of trees .



As I unclose my eyes which, 

Rinse with the extensive rays, 

Rather astonished where has,

Gone to pale and green leaves. 


When I  got up from my cot ,

Sight fell on my mother earth, 

Which lay down a necklace, 

Around my cot that befit too.


I asked aback dear Sukhchains,

Trees that why fall off leaves for,

They little smile on by shaking,

Branches, again rained by leaves.


Also intimidated me through rasp

With feeble branches of them,

What rubbing on one another as,

A fall came, fall came dwell on .

 

 Read and enjoy it also the season of fall which able to rain on us by way of leaves. So, Tell your enjoy through your comments. 
For taking best poetry services visit on worldwide professional services website as is editingpoetry.com. 

Buy this world class book which describes about the justification of nature and love just at $5.

 

Freedom fade away

Poems about love for him
Poems about love for him |

Freedom fade away 

Mostly all people have corral,

While at the grief of carona c19,

In view of go down horror crisis,

Whether carry out govt mandatory,

Freedom fade away, fade away…


Curfews no allow of freedom, 

All being while at draw away, 

Due to locked up in homes, 

All actions cool down by manual,

Freedom fade away, fade away…


However, Freedom remained for

birds at world wide hazardous

Evil, whereas no little attention 

That hold on their joyful, but being 

Freedom fade away, fade away…..


Perhaps, peoples neglect that no 

Freedom at hands of their rather,

Set for God’s willingness that look into,

That whole favours of birds, but being 

Freedom fade away, fade away…..



Since, decision making of freedom, 

Describes by the book of nature,

Whose every page inscribed words 

Concerned freedom, but covetous being, 

Freedom fade away, fade away……


To know the justification of Nature and injustice of love Buy this interesting book just at $5.00.

Poems about love for him |

This poem describes about the freedom of human being while at Covid-19. Comments on it And share it further on your what’s app link te or Facebook or Twitter or Instagram or Pinterest or LinkedIn.
For every type of Poetry services as editing work and any other concerned with poetry literature so, visit on worldwide professional services website as http://www.editingpoetry.com

Surviving life

                 Surviving life 

Do you know ?

What’s surviving life ?
If not, 

Let me allow to viewing 
Surviving life, 

Life is like a 
Book

Whose pages are 
Certain,

What order to 
Go on,

Whose every day Like                                           a New page,

Whose every month like a
New chapter,

Whose every year like a
New series, 

But every series bound to 
Wipe out, 

That released to fade away of
Survival life. 

That clear out life to
A’ la mort (fr.)

27/05/2020                12:10 pm        fr:- French word ( to death)

This poem describes about the survival life of  human being. This has no little discrimination for any living being on the mother earth. 

For every services of poetry visit on worldwide professional services website as as https://www.editingpoetry.com.

 world class nature and love realizing book. as 

justification of nature and injustice of love.

So, Buy this digital book just at $5.00.



About nature poem

About nature poem
About nature poem 

           Revenged of nature 

Who don’t cognition to mighty of god

Perhaps, no one contained in world, 

Whether atheists, however able to be

Perceived reaction of the nature. 

About nature poem | About nature poem 

Each country  queue of competition,

Wish to rule over each other country,

No look through the way of nature, 

People cut into the nature’s action.

About nature poem | About nature poem 

Every action answer for reaction, 

Any country, any being with the 

Freedom of nature rather demolish,

As plants, animals, birds & insects.

About nature poem | About nature poem 

Which all family part of the nature, 

Along with the human being cast,

Thus, we bring up by nature’s action,

No must come between nature’s rules.

About nature poem | About nature poem 

Since nature equally dealing with ,

No weightage more given to anyone

Alone differences between human &

Other cast as their intelligent skills. 

About nature poem | About nature poem 

But humans exploiting other cast,

Based at his intelligence power,

But revenged in the hand of nature,

What silently fight off by epidemic.

About nature poem | About nature poem 

4:30pm  23/03/2020

PG 98

About nature poem

About nature poem

About nature poem | About nature poem 

This poem describes about the revenged of nature by way of silent. Which results show dangerously to all living being. So, read and enjoy as well as save the nature of mother earth. 

Best poetry editing and proofreading services worldwide website as https://www.editingpoetry.com.

 Nature and love realizing world class book. as

justification of nature and injustice of love.

For Buy this book just at $5.00.