A strand of cotton

A strand of cotton summary

A strand of cotton summary

Significance of the name Prabhat in the story “A Strand Of Cotton”.

 1. Prabhat means dawn or morning.  ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਸਵੇਰ।
 1. He is the main character in the story. ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ।
 1. He is a teacher by his profession. ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ।
 1. He never accepted the prejudice of upper caste people. ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
 1. He brings the light of the dawn to a poor boy Sita Ram. ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਲੜਕੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
 1. Even he gives him private tuition. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। A strand of cotton summary
 1. He is poor like the untouchable people in the village. ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਛੂਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਗਰੀਬ ਹੈ।
 1. They considered it that Brahman is living on the earnings of a low caste boy. ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 1. Prabhat knows that upper caste people flourished on the money of low caste people. ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਸਨ।
 1. Upper caste boys conspire to murder to Sita Ram. ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦੇ ਹਨ।
 1. Upper class boys caught sita ram near the temple and killed him. ਉੱਚ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
 1. Prabhat gets outraged. ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। A strand of cotton summary
 1. He thinks that a sacred thread around the upper class people’s body is a hypocrisy. ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗਾ ਇੱਕ ਪਾਖੰਡ ਹੈ।
 1. Then he removes his sacred thread and throws it away on the untouchable woman.  ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਛੂਤ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 1. He asks that woman to weave that thread into the clothes for herself. ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਣਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
 1. Prabhat then inspired low caste people to fight against the upper class for their rights. ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੇ ਫਿਰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਵਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
 1. He is determined to lead them to get rid of the dominance of upper class people. ਉਹ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।
 1. Thus his name signifies the dawn in the lives of the low caste people. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

When you feel tired on the way to study you can enjoy love loaded poetry as per your desire from the given category. This will be helpful for refreshing your mind on the way to study. A strand of cotton summary

Note:- If you would like to pass in the English subject semester II you are required to learn only one question each day. Then till the final examination you have learned all the stories which will enable you to do more in the final examination. A strand of cotton summary

There are important questions about this lesson which you also need to learn properly before going to the next lesson.

 1. Character Sketch of Sita Ram
 2. Character Sketch of Prabhat.
 3. Discuss the theme of casteism in the story.
 4. Significance of the title “A strand of cotton”.

Moreover, you need to learn as per the syllabus of GNDU. Because it will lessen the burden on you. A strand of cotton summary

A strand of cotton summary

A strand of cotton summary Read More »

A strand of cotton

A strand Cotton title importance

Significance of the Title of story “A strand of cotton”.

 1. A strand of thread is a sacred thread which is usually worn by the Brahmins. ਧਾਗਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 1. It is considered a symbol of high caste. ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 1. So the title of the story becomes significant. ਇਸ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 1. Prabhat is the main character of the story.   ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ।
 1. He is a brahman. ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ।
 1. So he wears a strand of cotton around his body. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ।
 1. But he feels disappointed with the behaviour of upper caste people towards the low caste. ਪਰ ਉਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 1. Profession of prabhat is a teacher. ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ।
 1. He gives tuition to the low caste boy, Sita Ram. ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 1. He does so for the purpose of earning extra money. ਉਹ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 1. Because he is poor like the low caste people. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਗਰੀਬ ਹੈ।
 1. But high caste people don’t like this. ਪਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 1. High caste people treated Prabhat teaching to low caste people as immoral. ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।
 1. Even they suggested to Prabhat that he should not teach the low caste boy. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ।
 1. But Prabhat does not care for their warning. ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
 1. The village council is also dominated by the upper caste people. ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।
 1. So in the meeting they do not do justice to the death of Sita Ram. ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
 1. Prabhat had hatred against his upper caste people. ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ।
 1. He throws away his sacred thread, the strand of cotton when see injustice by the upper class people with the low caste people. ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗਾ, ਕਪਾਹ ਦਾ ਧਾਗਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 1. He removes it from his body in the presence of the village panchayat. ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
 1. He throws it to an untouchable woman. ਉਹ ਇੱਕ ਅਛੂਤ ਔਰਤ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 1. He also asks her to stitch her new clothes for her. ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
 1. Thus, the story of a strand of cotton shows that the upper caste people discriminate against the low caste people. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 1. So the title is quite appropriate. ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਲੇਖ ਕਾਫ਼ੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।

When you feel tired on the way to study you can enjoy love loaded poetry as per your desire from the given category. This will be helpful for refreshing your mind on the way to study. A strand of cotton

Note:- If you would like to pass in the English subject semester II you are required to learn only one question each day. Then till the final examination you have learned all the stories which will enable you to do more in the final examination. A strand of cotton

There are important questions about this lesson which you also need to learn properly before going to the next lesson.

 1. Character Sketch of Sita Ram
 2. Character Sketch of Prabhat.
 3. Discuss the theme of casteism in the story.

Moreover, you need to learn as per the syllabus of GNDU. Because it will lessen the burden on you. A strand of cotton

A strand of cotton

A strand Cotton title importance Read More »

A strand of cotton theme

A strand of cotton theme

Discuss the theme of casteism in the story “A strand of cotton”

 1. This story is based on the theme of casteism. ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
 1. Upper class and untouchable people lived in the village of this story. ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਛੂਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
 1. In this story untouchable people are victimised by the hatred of upper class people. ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਅਛੂਤ ਲੋਕ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 1. Untouchable are very poor people in the village. ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ।A strand of cotton theme
 1. There was a brahman teacher in this village who also belonged to the upper class. ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦਾ ਸੀ।
 1. But he was as poor as the untouchable people. ਪਰ ਉਹ ਅਛੂਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਗਰੀਬ ਸੀ।
 1. So he gives the tuition to the low caste boy to earn some extra money. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 1. He occasionally thinks about himself that he should not be born in the Brahmin family. ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
 1. Thus, upper caste people dominated the village. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਦਬਦਬਾ ਸੀ।
 1. The village headman also belonged to the upper class. ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਵੀ ਉੱਚ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
 1. As per the headman, the village had its own custom. ਮੁੱਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। A strand of cotton theme
 1. Their tasks and duties were divided up when the temple was built. ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
 1. Some worshipped inside the sacred room, some in the temple and some during the festivals. ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਝ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
 1. People of the village understood the working of their religion. ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।
 1. Sita ram was a low caste boy. ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ।
 1. His mother was a prostitute in delhi. ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾ ਸੀ।
 1. She sends him money for his upkeep. ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।A strand of cotton theme
 1. He started having tuition from the teacher with Prabhat. ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੋਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
 1. If his mother did not send her money to her son, then Sita Ram is bound to do labour work. ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
 1. He had to stop going to school. ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
 1. But he was going to that school in which upper caste boys study. ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
 1. This is the main reason that upper class boys hate him. ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 1. One day an upper class boys captured him near the temple and killed him. ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜਮਾਤੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
 1. Even in the election, sentiments of caste were used by the representative of the election. ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
 1. Even the upper class had decided about the low caste that they cannot go to temple. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਚ ਵਰਗ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
 1. They also raised the slogan : “Mahatma Gandhi Ki Jai”. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਜੈ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
 1. This act is concerned with the Reformation of religion. ਇਹ ਐਕਟ ਧਰਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। A strand of cotton theme
 1. The upper caste people didn’t like this. ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।A strand of cotton theme
 1. So Rehlu and his gang caught hold of Sita Ram near the temple and killed him. ਇਸ ਲਈ ਰੇਹਲੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗਰੋਹ ਨੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
 1. So upper caste people took their revenge. ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ।
 1. The casteism was so high in the village that the murder case was not allowed to be taken to a city court. ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
 1. The headman addressed a gathering of villagers. ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
 1. Because he wanted the case of murder to be decided in the village on the basis of blood money to be given to the individual castes. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
 1. However, Prabhat inspired the untouchable to rebel. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੇ ਅਛੂਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। A strand of cotton theme
 1. In this way, Prabhat inspired the poor people to fight for their rights ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ.

When you feel tired on the way to study you can enjoy love loaded poetry as per your desire from the given category. This will be helpful for refreshing your mind on the way to study. A strand of cotton theme

Note:- If you would like to pass in the English subject semester II you are required to learn only one question each day. Then till the final examination you have learned all the stories which will enable you to do more in the final examination. A strand of cotton theme

There are important questions about this lesson which you also need to learn properly before going to the next lesson.

 1. Character Sketch of Sita Ram
 2. Character Sketch of Prabhat.
 3. Discuss the theme of casteism in the story.

Moreover, you need to learn as per the syllabus of GNDU. Because it will lessen the burden on you. A strand of cotton theme

A strand of cotton theme

A strand of cotton theme Read More »

Character Sketch of Prabhat

Character Sketch of Prabhat

Character Sketch of Prabhat

 1. Prabhat is the hero of the story. ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹੈ।
 1. His profession is a school teacher. ਉਸ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ।
 1. He belonged to the high caste. ਉਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
 1. He doesn’t consider the difference between a poor man from the high castes and untouchable. ਉਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਅਛੂਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।
 1. He finds it very difficult in his life to make both ends meet. ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
 1. That is why he gives tuition to the low caste boy to earn some extra money. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 1. However, he didn’t have any sense of superiority of his upper caste. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
 1. He had to hang his sacred thread round his ear while he went to the latrines. ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਖਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
 1. The untouchable also eased themselves on the ground and they wash their hands at the Tons River. ਅਛੂਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਢਾਲਿਆ ਅਤੇ ਟਨ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ।
 1. He was a poor man, as untouchable. ਉਹ ਅਛੂਤ ਵਾਂਗ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ।
 1. He too lived on coarse grain and barley like poor people. ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਂਗ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਜੌਂ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।
 1. People had high expectations from him because he was a Brahmin. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ।
 1. He felt that he should not be a Brahman any more. ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
 1. Thus he earns more money by teaching low caste boys. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 1. Ram Singh, The headman of the village , was very angry with him. ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ।
 1. So Ram Singh does not approve of Prabhat’s teaching of a low caste boy who was a Prostitute’s son. ਇਸ ਲਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
 1. Ram Singh wanted him to stop teaching Sita Ram. ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ।
 1. However, Prabhat didn’t comply with the wishes of the headman. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੇ ਹੈੱਡਮੈਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
 1. Even his uncle warned him that teaching to untouchable people may be a dangerous thing. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਛੂਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 1. High caste boys were interested in wine and women and nothing else. ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
 1. The murder of his student brought about a great change in him. ਉਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ।
 1. He threw away his sacred thread. ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।
 1. Even he had no fear of the Devil’s punishment. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
 1. He refused to accept the headman’s recommendations of dealing with Sita Ram’s Murder with a customary law. ਉਸ ਨੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੈੱਡਮੈਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
 1. He tries to solve this case as per the law of the country. ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 1. He became the leader of untouchables. ਉਹ ਅਛੂਤਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ। Character Sketch of Prabhat
 1. He gave them suggestions to fight for their rights and work against the tyranny of the upper classes.  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।
 1. He Brought a new dawn in the lives of the untouchables.ਉਸਨੇ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਲਿਆਂਦੀ। Character Sketch of Prabhat

When you feel tired on the way to study you can enjoy love loaded poetry as per your desire from the given category. This will be helpful for refreshing your mind on the way to study. Character Sketch of Prabhat

Note:- If you would like to pass in the English subject semester II you are required to learn only one question each day. Then till the final examination you have learned all the stories which will enable you to do more in the final examination. Character Sketch of Prabhat

There are important questions about this lesson which you also need to learn properly before going to the next lesson.

 1. Character Sketch of Sita Ram
 2. Character Sketch of Prabhat.
 3. Discuss the theme of casteism in the story.

Moreover, you need to learn as per the syllabus of GNDU. Because it will lessen the burden on you. Character Sketch of Prabhat

Character Sketch of Prabhat

Character Sketch of Prabhat Read More »

Character Sketch of Sita Ram

Character Sketch of Sita Ram

Character Sketch of Sita Ram

 1. Sita Ram was a school boy. ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਲੜਕਾ ਸੀ 
 1. His mother is a prostitute in delhi. ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾ ਹੈ।
 1. He studies with the upper caste boys in a school. ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।
 1. His mother sends him some money for his tuition fees. ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।
 1. He goes to Prabhat for tuition, who is a school teacher. ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੋਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ।
 1. He is a good looking boy and seems to be like the upper caste boys. ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
 1. The upper caste people do not like him and they don’t want him to be so interested in studies. ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖੇ।
 1. Rehlu and his gang hatch a conspiracy to kill him. ਰੇਹਲੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।
 1. So they caught him near the temple and killed. ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
 1. He is an innocent boy. ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਲੜਕਾ ਹੈ।Character sketch of sita ram
 1. He has done nothing wrong to the upper caste people. ਉਸਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 1. They feel jealousy with him due to his desire to learn more towards study. ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 1. Such jealousy of the upper caste people is responsible for his murder. ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਈਰਖਾ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
 1. His murder left a powerful effect on Prabhat. ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ।
 1. Prabhat was too angry when he heard of his murder at the hands of the upper class people. ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ।
 1. Thus Prabhat threw away his sacred thread and began to fight for justice for the innocent Sita Ram. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਲੱਗਾ।
 1. He began to mobilise the untouchable soon after the murder of Sita Ram. ਉਸਨੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
 1. Hypocrisy of the temple priest comes out after the murder of Sita Ram. ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
 1. Sita Ram becomes a martyr for the low caste people. They know that he was murder due to the hatred by upper class people. ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
 1. Perhaps his life might have been saved if the temple priest had not told a lie. ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਜੇਕਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ।
 1. Thus due to the discrimination towards low caste people by the upper caste people is responsible for the death of Sita Ram Boy. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

When you feel tired on the way to study you can enjoy love loaded poetry as per your desire from the given category. This will be helpful for refreshing your mind on the way to study. Character sketch of sita ram

Note:- If you would like to pass in the English subject semester II you are required to learn only one question each day. Then till the final examination you have learned all the stories which will enable you to do more in the final examination. Character sketch of sita ram

There are important questions about this lesson which you also need to learn properly before going to the next lesson.

 1. Character Sketch of Sita Ram
 2. Character Sketch of Prabhat.
 3. Discuss the theme of casteism in the story.

Moreover, you need to learn as per the syllabus of GNDU. Because it will lessen the burden on you. Character sketch of sita ram

character sketch of sita ram

Character Sketch of Sita Ram Read More »