A strand of cotton theme

Discuss the theme of casteism in the story “A strand of cotton”

 1. This story is based on the theme of casteism. ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
 1. Upper class and untouchable people lived in the village of this story. ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਛੂਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
 1. In this story untouchable people are victimised by the hatred of upper class people. ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਅਛੂਤ ਲੋਕ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 1. Untouchable are very poor people in the village. ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ।A strand of cotton theme
 1. There was a brahman teacher in this village who also belonged to the upper class. ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦਾ ਸੀ।
 1. But he was as poor as the untouchable people. ਪਰ ਉਹ ਅਛੂਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਗਰੀਬ ਸੀ।
 1. So he gives the tuition to the low caste boy to earn some extra money. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 1. He occasionally thinks about himself that he should not be born in the Brahmin family. ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
 1. Thus, upper caste people dominated the village. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਦਬਦਬਾ ਸੀ।
 1. The village headman also belonged to the upper class. ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਵੀ ਉੱਚ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
 1. As per the headman, the village had its own custom. ਮੁੱਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। A strand of cotton theme
 1. Their tasks and duties were divided up when the temple was built. ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
 1. Some worshipped inside the sacred room, some in the temple and some during the festivals. ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਝ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
 1. People of the village understood the working of their religion. ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।
 1. Sita ram was a low caste boy. ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ।
 1. His mother was a prostitute in delhi. ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾ ਸੀ।
 1. She sends him money for his upkeep. ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।A strand of cotton theme
 1. He started having tuition from the teacher with Prabhat. ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੋਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
 1. If his mother did not send her money to her son, then Sita Ram is bound to do labour work. ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
 1. He had to stop going to school. ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
 1. But he was going to that school in which upper caste boys study. ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
 1. This is the main reason that upper class boys hate him. ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 1. One day an upper class boys captured him near the temple and killed him. ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜਮਾਤੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
 1. Even in the election, sentiments of caste were used by the representative of the election. ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
 1. Even the upper class had decided about the low caste that they cannot go to temple. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਚ ਵਰਗ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
 1. They also raised the slogan : “Mahatma Gandhi Ki Jai”. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਜੈ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
 1. This act is concerned with the Reformation of religion. ਇਹ ਐਕਟ ਧਰਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। A strand of cotton theme
 1. The upper caste people didn’t like this. ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।A strand of cotton theme
 1. So Rehlu and his gang caught hold of Sita Ram near the temple and killed him. ਇਸ ਲਈ ਰੇਹਲੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗਰੋਹ ਨੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
 1. So upper caste people took their revenge. ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ।
 1. The casteism was so high in the village that the murder case was not allowed to be taken to a city court. ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
 1. The headman addressed a gathering of villagers. ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
 1. Because he wanted the case of murder to be decided in the village on the basis of blood money to be given to the individual castes. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
 1. However, Prabhat inspired the untouchable to rebel. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੇ ਅਛੂਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। A strand of cotton theme
 1. In this way, Prabhat inspired the poor people to fight for their rights ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ.

When you feel tired on the way to study you can enjoy love loaded poetry as per your desire from the given category. This will be helpful for refreshing your mind on the way to study. A strand of cotton theme

Note:- If you would like to pass in the English subject semester II you are required to learn only one question each day. Then till the final examination you have learned all the stories which will enable you to do more in the final examination. A strand of cotton theme

There are important questions about this lesson which you also need to learn properly before going to the next lesson.

 1. Character Sketch of Sita Ram
 2. Character Sketch of Prabhat.
 3. Discuss the theme of casteism in the story.

Moreover, you need to learn as per the syllabus of GNDU. Because it will lessen the burden on you. A strand of cotton theme

A strand of cotton theme

Leave a comments