Uncategorized

The doll’s house summary

The doll's house summary
The doll’s house summary
Briefly describe the picture of the society portrayed by the narrator.
 1. In the story of the doll’s house, the author described the society. ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 1. Where the poor people are looked down upon. ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 1. But in the story Burnells are rich people.  ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਬਰਨੇਲਸ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹਨ।
 1. Their children have received a gift from a rich relative. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
 1. This gift is a doll’s house.  ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।
 1. It is complete in all respects.  ਇਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ।
 1. The children are keen to show it to their friends in their school.  ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।
 2. The doll’s house summary
 1. The eldest Burnell child girl decided who will be asked to see the doll’s house first. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਨੇਲ ਬਾਲ ਕੁੜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 1. There are also poor girls from the kelvey family in that school. ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੈਲਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।
 1. They are the children of a washerman who works for the rich people. ਉਹ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 1. Their father is a prisoner.  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੈਦੀ ਹਨ।
 1. The Burnell children have been told that they are to keep themselves away from the Kelveys children.  ਬਰਨੇਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਲਵੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ।
 1. Because they are not refined people.  ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 1. The prejudice of the parents has been reached down to the children.  ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
 1. So rich children treat them bad and look down upon the Kelveys children.  ਇਸ ਲਈ ਅਮੀਰ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਲਵੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
 1. Their hatred was so strong with the Kelveys children that they made fun of them.  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕੈਲਵੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ।
 1. So a girl named Lena Logan dares to ask LiL that she will become a servant as a grown up woman.  ਇਸ ਲਈ ਲੀਨਾ ਲੋਗਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਲਿਐਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਨੌਕਰ ਬਣੇਗੀ।
 1. As her aim is to hurt the Kelveys. ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਲਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ.
 1. Lil gives a light smile. ਲਿਲ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
 1. Lena also says that her father is a prisoner.  ਲੀਨਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਹੈ।
 1. This is the result of the parents who put all this prejudice into minds of their children. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੱਖਪਾਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 1. However, Kezia has sympathy for the Kelveys girls.  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੈਲਵੀਜ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ।
 1. So she wants to show the doll’s house to them. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਘਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। The doll’s house summary
 1. Thus, she invites them to her home without taking permission from her mother. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
 1. The Kelveys children feel very happy on seeing the doll’s house. ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੈਲਵੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 1. At the same time Aunt Berryl comes there. ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸੀ ਬੇਰੀਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 1. And she harshly orders the Kelveys children to go away from there. ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਕੇਲਵੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ| 
 1. Which shows the prejudice of the elders.  ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। The doll’s house summary

When you’re tired on the way to study you can read love loaded poetry as per your interest from the given category. Which process will be helpful to relieve you. The doll’s house summary

You must learn all these questions concerning the “Doll’s house”. These all questions are important for the students. These are the following. The doll’s house summary

 • Theme of the doll’s house 
 • Picture of the society as per the author in the story of doll’s house.
 • Which represents the symbol of the lamp of the doll’s house.
 • What is the significance of the title of the story “The Doll’s House”.

You can also consider the previous question papers of the gndu. Because mostly previous questions are repeated in the forthcoming examination of the university.  The doll’s house summary

The doll’s house summary

The doll’s house summary Read More »

shiv kumar batalvi | ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ

Shiv Kumar batalvi | ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਦੋ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਮਕਾ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਸੀ. ਇਸ ਗ਼ਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ.

Shiv kumar batalvi
Shiv Kumar batalvi

ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ,

ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਗੁਲਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ,

ਦਿਲ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੈ ਬੈਠੇ,

ਲੈ ਹੀ ਬੈਠਾ ਜਨਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ,

ਵਿਹਲ ਜਦ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਫਰਜ਼ਾ ਤੋ,

Shiv Kumar batalvi

ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ,

ਕਿੰਨੀ ਬੀਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ,

ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ,

ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ਼ਮ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਸੀ,

ਗ਼ਮ ਤੋਂ ਕੌੜਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ.

ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹਨਾ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ share ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀਡ਼ੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂ ਸਕੇ.

click here to read more shiv poetry

shiv kumar batalvi | ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ Read More »

Punjabi poetry

punjabi poetry

ਇਹ Punjabi poetry ਇੱਕ ਸਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਏ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਕਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ

Punjabi poetry
Punjabi poetry

ਪਿਆਰ ਦੀ ਰਾਹ

ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ

ਤੇਰ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ

ਕਦੇ ਕਿਸਮਤ ਸਾਥ ਨਹੀ ਦਿੰਦੀ,

ਕਦੇ ਮੰਜਿਲ ਧੁੰਧਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਕਦੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀ ਲੱਭਦਾ,

ਤੇ ਕਦੇ ਪੈੜਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ,

ਕਦੇ ਪੈੜਾ ਦੇ ਛਾਲੇ ਹਿੰਮਤ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ,

ਕਦੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ,

ਪਰ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਡੀਕ

ਮੇਰੀਆ ਉਮੀਦਾ ਨਹੀ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦੀਆਂ,

ਤੇ ਹਰ ਉਮੀਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਦੀ ਰੌਸਨੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਏ,

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਲੇ ਕੇ ਮੈ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਆ,

ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਏ,

ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ,

Read more love poetry

ਜਦ ਤੱਕ ਮੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਆ,

ਮੈ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ,

ਇਹ ਉਮੀਦ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ,

ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹਕੀਕਤ ਬਣੇਗੀ

ਤਦ ਤਕ ਉਡੀਕ ਰਖੀ

ਤਦ ਤਕ ਉਡੀਕ ਰਖੀ, ਮੇਰੀ

By Gaurav (India )

Punjabi poetry other lover poetry

punjabi poetry Read More »

ncis poem about death 09

This poem describes about the ncis poem about death.

ncis poem about death

Futile lives 

Where did your friends go,

that looking for the common ones,

Found sitting together,

but the field is empty,

Their bodies are bare

and their hands are empty,

No one here belongs to anyone,

All are living for themselves,

own sorrow knows own heart,

Read more Sorrow poem

No one on the way of others heart

to see any distress,

The pain given by our mother went in vain,

whoever was born died,

without good deeds he was destroyed.

We only learned bad things in life,

but we don’t earn good deeds and faith,

The bad fruit of bad deeds, 

but good action would push us before successful way,

Let’s all take vows together

and do good deeds,

Let’s create a good society that will give us a outstanding success in the future,

ncis poem about death

This poem describes a dead person who didn’t do anything for their society. But the last lines give us inspiration for survivor people to do good for our society,  so as to feel a better future. Enjoyed video our poetry.

ncis poem about death 09 Read More »

Man of constant sorrow lyrics

Man of constant sorrow lyrics 01

Ask my pain from my night

Know real man of constant sorrow lyrics

How much i have love for you,

I wish you must measure my ways,

please called up any one night,

Who knew my waves of love,

When night would told you,

Appearance of my love come to you,

All night are going waking

To corresponding my open eyes,

Night is passed on my eyes way,

but night stayed upon my eyelids,

When it told you about counting stars,

Man of constant sorrow lyrics

Cold wind Pierce my ears,

Whose numb felt by listening,

Sometimes night dig out my sorrow,

Who given me shade around me,

My eyes keep twitching at

my beloved’s black eyes,

Whose brighten push my eyes

Towards the deep darkness,

So, only night know my suffering at night,

Voice of my beating heart could be listen,

In the silence of whose.

No one is around me who

Could support my suffering soul,

Except the darkest night 

11.04 AM   3/09/2022/

After read this poem share your comments on this sorrow. Read more other poems concerned with love. Share this poem within your friend groups. Freedom with writing.

Man of constant sorrow lyrics 01 Read More »

Sorrow-poem

Sorrow Poem best 1

 • This sorrow poem describes a oldest woman whose home collapse in the rain. Which is a sorrow across the universe.

                Life robbed me

The moon of my heart was eaten by death,

Mournful days have eaten the sun of my home.

The rain also ate my living room,

Now all the conflicts of life are over,

Read more sad poem

Now I have nothing left,

Still this time has to kill my life,

That’s why I am now standing with my hands in front of him that he will take my life,

Bad times do not spare anyone or anyone’s things at any cost,

sorrow poem

After reading this poem Express your console words about this poem. Follows us on the facebook

Sorrow-poem
Sorrow-poem

Sorrow Poem best 1 Read More »