weeklypoetry.com

Weeklypoetry.Com

Punjabi poetry

21 best punjabi poetry

ਇਹ Punjabi poetry ਇੱਕ ਸਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਏ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਕਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ

Punjabi poetry

ਪਿਆਰ ਦੀ ਰਾਹ

ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ

ਤੇਰ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ

ਕਦੇ ਕਿਸਮਤ ਸਾਥ ਨਹੀ ਦਿੰਦੀ,

ਕਦੇ ਮੰਜਿਲ ਧੁੰਧਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਕਦੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀ ਲੱਭਦਾ,

ਤੇ ਕਦੇ ਪੈੜਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ,

ਕਦੇ ਪੈੜਾ ਦੇ ਛਾਲੇ ਹਿੰਮਤ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ,

ਕਦੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ,

ਪਰ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਡੀਕ

ਮੇਰੀਆ ਉਮੀਦਾ ਨਹੀ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦੀਆਂ,

ਤੇ ਹਰ ਉਮੀਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਦੀ ਰੌਸਨੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਏ,

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਲੇ ਕੇ ਮੈ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਆ,

ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਏ,

ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ,

Read more love poetry

ਜਦ ਤੱਕ ਮੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਆ,

ਮੈ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ,

ਇਹ ਉਮੀਦ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ,

ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹਕੀਕਤ ਬਣੇਗੀ

ਤਦ ਤਕ ਉਡੀਕ ਰਖੀ

ਤਦ ਤਕ ਉਡੀਕ ਰਖੀ, ਮੇਰੀ

By Gaurav (India )

Punjabi poetry other lover poetry
Sorrow-poem

Sorrow Poem best 1

  • This sorrow poem describes a oldest woman whose home collapse in the rain. Which is a sorrow across the universe.

                Life robbed me

The moon of my heart was eaten by death,

Mournful days have eaten the sun of my home.

The rain also ate my living room,

Now all the conflicts of life are over,

Read more sad poem

Now I have nothing left,

Still this time has to kill my life,

That’s why I am now standing with my hands in front of him that he will take my life,

Bad times do not spare anyone or anyone’s things at any cost,

sorrow poem

After reading this poem Express your console words about this poem. Follows us on the facebook

Sorrow-poem
Sorrow-poem
Happy birthday poem

Happy birthday Poem 11

This happy birthday poem describes to those person who is well known among their relationship but no one wish him on his birthday.

       Unusual day 

No crowd near me,

No wishes around me,

But crowd has found,

Also seen wishes flown,

For more Happy birthday poems Enjoyed

Whereas many friends,

Relationship and family,

Who could sufficient

But no one aware my day,

Only vacant expectations

Viewing their paths,

Who could met to gratify,

But a staying like skeleton,

I didn’t see a hustle,

Rather i bought kitcat,

For the gaining wishes,

But no one ahead me,

Read more love poems

When i begin to hand out,

A crowd appeared ahead,

That contain many children,

Who seize chocolate from mine,

Many wishes are being conferred,

Although they don’t know my birth day,

However happy birthday wishes playing role,

On bare paths who is waiting since morning,

A believe broke out,

 While an auspicious soul doesn’t come here,

 On whose black-eyes seem to be awareness,

 That couldn’t come on this exceptional day.

Suffering from success

Suffering from success on way of life -1

Everyone would like to get success, but they all have to face with suffering from success. Know best keys of success.

suffering from success
Suffering from success
DO YOU KNOW BEST TEN KEYS OF SUCCESS ?

EVERY  MAN WOULD LIKE TO BECOME A SUCCESSFUL MAN ON THE PLANET EARTH BUT HE IS UNABLE TO GET RIGHT WAY.

PERHAPS THESE 10 KEYS CAN OPEN HIS SUCCESS LOCK. WHAT LOCKED BY FAILURE.

Meaning of success:-

Success is a favorable or affluent outcome; attainment of wealth, function and fame, etc.

suffering from success

In different words:- It consists of all the following 5 finger tips.

  1.  the beneficial result of some thing attempted
  2.  the attainment of wealth, fame, etc
  3. an action, performance, etc, that is characterised via success
  4. an individual or issue that is successful
  5. out of date without any outcome.

Success can be accomplished when you strive your first-class in all elements of the whole lot you do, even if that doesn’t lead to massive results. If you’ve accomplished your best, you have to be proud of your efforts.

suffering from success

How can it be ?

THERE ARE TENS WAY WHICH LEADS TO SUCCESS AS FOLLOWING.

1.Positive thinking :-

It can be described as the exercise of embracing the affirmative in our thoughts, our feelings, our actions, our reactions and our speech. Which typically leads in the direction of the success of human beings.

A.

Positive questioning is an intellectual mindset that admits into the thought thoughts, phrases and photos that are conducive to growth, enlargement and success. It is an intellectual mindset that expects top and favorable results. It is a method that can be used to make you experience exactly what you want.

B.

Thinking nice is one of the most necessary matters you want to exercise for the duration of your life. It is a way of dwelling and a method that you want to include into your day by day existence if you have any intentions of altering matters or conducting your goals. It is additionally a way to use your thought to reverse the unfavourable consequences of bad thinking.

These kinds of advantageous matters are accountable for the increase of the brain. Which works for pursuing success in the course of success. Suffering from success may contained in every successful life.

2. Living with excessive questioning  :-

The thinking of easy residing excessive wandering is now not simply about a clutter-free closet or a cleanroom. To have peace of thinking and stay in a reality blessed life, we want to observe this easy dwelling of excessive wandering ideas in life. Some of us have money, some of us don’t and some of us have that in lots and still, our peace of idea is now not as lost as that employee who sleeps on the footpath with no worries. We as a society seem to be at them in wonderment and pity, however in reality, it is them that ought to pity us.

Example :- Mahatma Gandhi used to tour in third classification railway booths so that he could relate himself to the existence of terrible native Indians and battle for their rights accordingly. Gandhi also suffering from success.

3. Principal of existence :-

God has a specific cause for every person, object, and relationship that He creates. As we recognize and stay in concord with His design, we will find self-acceptance, identity, and achievement in life as well as suffering from life.

God holds us responsible for each and every word, thought, action, attitude, and motive. When we offend others, asking for forgiveness and making acceptable restitution are quintessential steps to preserving a clear conscience.

suffering from success

Godly freedom is now not the privilege to do what we want; rather, Godly freedom is the electricity to do what is right. Regaining the floor that has been surrendered to sin brings ethical purity, equipping us to serve others in actual love.

suffering from success

We can find out God’s cause for our lives via engraving Scripture into our hearts and minds, the usage of it to “think God’s thoughts” and to construct a basis for making smart decisions. 

Example :- like Abraham Lincoln total existence precept made way for his success in the course of his life.

4. Learning for lifelong :-

As Lifelong studying is a shape of self-initiated training that is centered on private development. While there is no standardized definition of lifelong learning, it has normally been taken to refer to the studying that happens in the backyard of a formal academic institute, such as a school, college or company training.

suffering from success

Key function of getting to know as

-As Voluntary.

-Self-motivated or self-initiated.

-Doesn’t usually require a cost

Often informal.

-Self-taught or practise that is sought.

-Motivation is out of non-public pastime or personal.

-development.

Example :- Thomas Edison who was once both disadvantaged from his college or university mastering however his lengthy lifestyles mastering performs a necessary position in his life. Which he voluntarily learns from his lifestyle and opens the way to his life’s success.

5. Always variety to others :-

Be sort to others. Small gestures have a huge impact on – whether or not it’s smiling at anyone or letting anyone go in front of you in a queue, for example. Doing something suitable for others boosts your very own well being and at the same time helps brighten any person else’s day.

suffering from success

Think about how you communicate to the humans you love and care about, and then turn that voice on yourself. Be mindful about your inner voice – let it be a buddy to you or others that are different to you, alternatively than one that is harsh or belittles you. This can help you choose yourself up if matters go incorrect and assist you cope better.

This kindness consists of all dwelling beings throughout the earth planet. As kindness closer to the birds, animals, vegetation and human beings.

Example :- Wordsworth William whose writing work itself proves his kindness for others like nature and justice of human beings. Which displays his kindness in the course of his literature work. Such kindness opens the way of success to existence by using the universe.

suffering from success

6. Be accountable to yourself :-

If a disturbing or busy day tempts you to deal with yourself (with alcohol or junk meals for example) – assume about whether or not this is a healthy goal to make or not. A deal with now and then is quality however, realizing no longer to use it as a crutch, as it can sabotage all the efforts you’ve made to seem after yourself. Self-compassion comes with self-respect, no longer self-sabotage. This duty works for success. Because it made us understand our existence rationale which conjures up us for a profitable life. As a consequence, it takes effort to be successful.

Example :- Barack-obama Who is usually accountable for his lifestyles and his neighborhood as black man neighborhood which resulted in his success. Such accountability realizes him the way that leads in the direction of success for himself and his community.

Suffering from success

7. Spend time in or around nature:-

Being round factors of the herbal world can be calming and enhance your experience of wellbeing. Consider how you can make time to be with factors of the outside and herbal world. This should be greenery such as your garden, a stroll in the park, and inexperienced areas round you. It ought to additionally be water, such as a stroll by way of a canal, lake, or river, or higher nevertheless a seaside or components of the coast if these are nearby.

As we are aware of nature, we constantly justify our justice whereas no one can do it. Everybody is required to climb with nature whose universe strength wakes up our souls to push toward the identical ratio in accordance to our moves on mother earth.

SSuffering from success

Example :- sokrate pupil

Who survived his lifestyles round

Nature whether or not he used to be

Deprived his college education or greater education alternatively he was once a Successful pupil whose

Name seems amongst the Greatest scholars.

For doing something toward nature please examine the poem with the aid of looking out on Google chrome or any browser. ” Service of trees without consideration ” This is a very fascinating poem.

Read more suffering from success other inspirational poem

8. Get knowledge by way of an ongoing lifestyle :- Honestly speaking, no one can take the information away from you.

One dependency that is frequent to all well-known humans is the addiction of obtaining understanding and for that the most effective supply to acquire knowledge is our pricey buddy books, so begin studying and begin gaining.

Example :- The Leonardo da Vinchi used to be a well-known clever character in Italy. Who had an awful lot of expertise involved with many subjects. He had stored equally know-how in specific topics like maths, economics, social study, science and painters and so on…

suffering from success

Which is a proof of his information of what he acquired his entire life. That information displays his way of success.

9. Learn to get up the ladder of failure which method of success:-

As we comprehend, our failure is additionally a phase of our lifestyles which might also repeat in the direction of life. However, we should not lose our coronary heart and as an alternative pay extra efforts to be successful.  you have to attempt the whole lot as soon as you get the chance out of your desire to ‘like or dislike’. As when you strive for a new factor there are limitless possibilities of you failing in the assignment however as a beginner you will receive these disasters and suffering from success it will educate you a lifelong lesson of accepting failure with grace in lifestyles too.

So, I tried my hand in or you can say I failed in dancing, singing, stitching, teddy making, painting, cooking, football, basketball, farming and endless extra things.

suffering from success

Example:- Let’s look at the struggles for America’s sixteenth president.

Abraham Lincoln has round eight elections in his lifetime, failed in commercial enterprise twice and went through apprehensive breakdown. But be aware one aspect he by no means misplaced was once the hope, the positivity to win and their motives as he is remembered as the most well-known president in American history. Suffering from success.

10. Don’t depart difficult work:-

As It is a frequent announcement that tough work is the key to success. That virtually indicates the significance of tough work to attain your desires and attain the benchmarks you have set for yourself in life. Hard work is even more vital than being clever or intelligent. Any person, who is sensible however now not tough working, would comprehend all the proper options however his laziness would stop him from enforcing the thoughts to reality. On the other hand, a tough working man or woman would proceed to work till he ultimately makes it to the triumphing point. Even if he is caught at any point, he would proceed to put in his efforts which would finally make him attain the ending line and reap his goals.

suffering from success

Example:- This instance is worried about the biggest persona of India. WHO is the high minister of India. He is a properly recognized character throughout the world. He is a Labour man. WHO has Laboured many years as close to about forty years. In which he has studied corresponding to his Labour as properly as his household livelihood. He continues his activity in politics. So through a way of challenging work in lifestyles ensuing He has come to be a top minister of India. ( as existing now) he is a current proof of challenging work. Hard work offers him fruit after many exertions.

After reading this comments on the way of your life can be made. Suffering from success.

THINK BEFORE YOU SPEAK. READ BEFORE YOU THINK.

Author Hira LAL BOOT

Sister and brother poems

Sister and brother poems +21 Best ever poetry

This poem describes a community who must coordinate to each other like a children of mother earth. sister and brother poems.

     Let’s make a coordinate 

 
Let’s make a sister and brother,
Trying to know other needs,
Don’t make a difference,
We must not show off,

sister and brother poems

All needy for meals,
Red blood surviving all,
Oxygen consuming by all,
No one can avoid water,

Let’s play in the nature lap,
Nature contains human, animals, birds 
And tree who all our whole family members,
We can’t be happy without hustle of earth,

Let’s give help to others,
Don’t break aspirations of surviving,
Listen always shout of mother earth,
Who survive us after looking,

For more love poems click here.

Never give a pain your mother,
Whose lap warmth always,
Don’t lapse virtue of your mother,
Who never bias among its offspring,

Let’s make a brother sisters,
We all equal children of mother earth,
Don’t neglect abide by our earth,
Let us always be in Her will,
Sister and brother poems

Tell us you’re views regarding this poetry matter through comments.

For more information about poetry career, you must go to authorspublish.com

Suffering from success

Suffering from success-11

How to become a poet?

Suffering of poors

Poverty is nothing less than a curse,

Lakhs difficulties here,

Thousands confusion here,

Unlimited pain here,

Birth pushes out to be lifeless,

Read more love poems

Death eats inside,

Pains and suffering here,

Have to endure alone,

friends also not make,

No one also in love affairs,

Poor are a mocking character

No one sympathizes with him,

if their hard work flows a success,

Then the rivers of people’s hatred flow,

Suffering from success

No one listen them,

All one bothers them,

Yet they endure all the pain,

Because they are struggling

With the issue of livelihood,

There is anyone whose

Tears can reflect a pity,

it seems no community lives here,

Who can engage in the service

Of human beings without meaning,

Suffering from success

After Reading suffering from success, Give your comments around your life experience about poors people. Go to poets organization poets.org
weeklypoetry.com

Ranboo my beloved 2

Ranboo My beloved who made me a love cheating. My heart has been broken. Please console me.

Ranboo my beloved
Ranboo my beloved
I DONT WANT YOU BACK HALF HEART
You faced against my eyes to fight my heart,
To make me feel useless before your chosen,
And show her how immature i was,
My cries didnt even turn your eyes and heart
You felt her touch like that of an angel,
And her fake words the content inside the wine glass,
You neglected me with all the promises we had,
I swore to keep the promise that i belong to you,
You chose what your mind made over your heart,
Hurting me was one of your major vision of that year,
I gave up on you since your sweetness was replaced by lime,
Toast and cheers you have ended up to me criminals,
I dont want you back since once goods sold they are never returned,
Once the heart is broken none can make it like before,
You felt good like you felt with her in the middle of the night,
You deserve the best treat of an arrogant heart,
I cried more than you does, For now i hear your cries as cheers,
You deserve respect but i treat with disrespect,
Because i swear i dont want you back.
( Kenyanartwriter…. Dafina Catens )

Ranboo my beloved

 
Read and enjoy love poem from heart. Say and described your feeling into the comments section. Share it further on your social link.