India

punjabi poetry

This punjabi poetry tells us About the lover whose every talk praise about his beloved characteristics.

ਜ਼ਿਕਰ ਤੇਰਾ

ਤੂੰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਬਣਾਈ,

ਮੈ ਚੰਨ ਚਾਨਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾਗਾ,

ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਮੁਰਾਦ ਮੰਗ ਲਈ,

ਮੈ ਟੁੱਟੇ ਤਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੋੜਾਗੀ,

ਹੱਥਾਂ ਚ ਹੱਥ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ,

ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਮਹਿਕ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ,

ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ,

Punjabi poetry

ਗੀਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਿੱਠੜੇ ਗਾਵਾਂਗੇ,

ਤੂੰ ਖੇਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਾਈ,

ਮੈ ਰੋਟੀ ਬਹਾਨੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਵਾਂਗੀ,

ਗ਼ਜ਼ਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖ ਲਈ ਤੂੰ ਵੀ,

ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੈ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ,

ਪੀਘ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਝੂਟਣੀ,

ਕਰਨੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ,

ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਿਲਣਾ,

ਸੱਜਣਾ! ਹਜ਼ੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਨੇ |

ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ

ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ comments ਦੇ ਰਾਹੀ ਦੱਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸੋ | ਜਾਂ search ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਲੱਭ ਲੋ | ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ 🙏🙏

punjabi poetry Read More »

poems about education

Journey of phd

         A Journey of phd

A found of knowledge pupil in bustling,
But don’t comprehend the fair path,
What able to usher about true preceptor,
At various places deviated by distraction,
Stay with the perceiving for destination,

 Whether as visiting through divergent uni,
 But no one meet with my sentiments, 
 Even if, All preceptor phd holder,
 Brush aside by all at the same ratio,
 Few one go back on gradually,

Still he has ache for Phd degree,
Rather don’t lose heart & keep feel for,
Occasionally visit to some professor,
They all ignored with the same nod,
Perhaps due to their perfect wisdom.

 One day deduce by after exertion 
 God might be lived at Himalaya 
 May be ray of hope survived there,
 Approached there with many opine,
 At central university of himachal Pradesh.

While he hunt out true preceptor,
Then met with the Dr Ashish professor,
Who consider his come forward, 
Who also true preceptor but don’t 
Wish alone back up rather let advise.

But from whom ? One more visit
 Done with Ashish’s true preceptor
 Called Dr Mohinder singh professor,
 Meant for it incommunicado of 
 Preceptor no get along with anyone.

Whereas many visit taken place,
To various professor in university,
As well as divergent universities, 
But no one come ahead for his
Help out and no one hear out.

 In reality, these both true preceptors,
 Who feel out his whole journey to phd,
 Consider all obstacles what occurred,
 No go over by them rather offered 
 A sheet for phd through jump at.
poems about education
poems about education
poems about education
Buy this world is best nature book by reading which you will be able to know the justification of nature and love. Buy just at $5.00.

This poem describes about the Phd journey of poet. In which many conflicts would be arised at the way of phd. However, some facts are not disclosed at the moment but would be disclosed in the autobiographies of poet. Also describe your view in comments section.

poems about education

Journey of phd Read More »

poems about death

Horrific deaths

poems about death
poems about death

        Horrific deaths

I am tired…     
          I am tired….

Please mother,
I am not able to run more, 

My feet exhausted to answered me ,
Swelling floating on them,
         
Please tell me how much more to go,
Mother said,

Little more, little more, 
Don’t nervous at all,

We all with you, 
Walk little more,

At just near our destination, 
Poor child girl,

she hold back
By drag on… drag on,

Whereas, 
Mostly 200 km have walked,

 Which go by 4 days, 
All faimly  whet Horrific her wearied,
 
    Yet, they hope of destinations,
Next days, one night captured at rail,
 
 While they were mid way of destinations, 
All paths they experienced,

Concerned with life analytics, 
they exhausted by physically and mentally,

No attention about the safe place,
Whatever place they get,

sleep on, 
As they asleep on between rail,

They were Labourer & poorest,
They hadn’t looked around that last day,

While they keep away from all tensions, 
While at they were in asleep,

No one conscious about death at darkest night, 
A goods train came what drag into all,

Pull down all souls towards the death, 
Alone make of rubbish carrion,

But, they poor no reckoned ever night, 
Because due to the lockdown situations,

Thusly,
Travelling wasted them without consideration,

Rather,
pass away their life journey with starved,

No pity, grief,
sorrow bear by nature of such auspicious souls. 


11:52am    21-22/05/2020
poems about death
If,any one has need for poetry editing work and poetry literature purchase then visit on worldwide professional services website as editingpoetry.com. 
world class nature and love book which able to realizing of nature and love by it’s justification. JUSTICE OF NATURE AND INJUSTICE OF LOVE.
For Buy this digital book just at $5.00 by reading this book you will be able to know the justification of nature and love.

     

You can read more poems about deaths

poems about death

Horrific deaths Read More »

sarv mangal mangalye shive sarvartha sadhike

A sarv mangal mangalye shive sarvartha sadhike Outstanding energy 1

sarv mangal mangalye shive sarvartha sadhike

sarv mangal mangalye shive sarvartha sadhike
Shive image

A  tremendous  glory 

It’s the pleasance dawn breaking,
my sight fall on a snowpack mountain,
Where I seen a stunning soul as a fantastic,
Who in the devotion position
Whose body too large as well as glittering,
Rather, I watched many torrents from that mountain,
I gazed on, by tireless attempts,
Through my twinkling eyes, what not filling out,
sarv mangal mangalye shive sarvartha sadhike
However, I am feeling for myself as prosperous,
By paying many exertions, I found a Himalaya,
Then, I am bound to think to whom camped,
Through thinking explore me belong to Lord hive,
Through his lock fountains auspicious water,
That provides me humbleness by continuously,
Whether, I am poet virtue of Lord Shiva,
However, I am unable to admiring of Lord shive,
Whether, I am writer by luck,
However, my pen unable to take down glory of shive,
Whether, I am literate by knowledge,
However, my toung unable to produce prestige of shive,
sarv mangal mangalye shive sarvartha sadhike
Alone such auspicious soul feel for by paying devotion,
What’s make by honestly, humbly, sans regards services,
Rather need, de bon ne grace by absorbed in devotion.
Fr (French word)
De bon ne grace (by willingness with good nature)
sarv mangal mangalye shive sarvartha sadhike
4:25  PM, /07/06/2020

sarv mangal mangalye shive sarvartha sadhike
Shive images

sarv mangal mangalye shive sarvartha sadhike
Shive images
This poem describes about the Lord shiv’s  tremendous amount of glory what lies on the great Himalaya in Manimahes kailash. What great mountain describe itself fantastic spiritual power.  sarv mangal mangalye shive sarvartha sadhike
Note:- This website sells unique and beautiful poems as per the requirements of customers. Any visitor who need poems for whatever purpose can concern with admin of website by feel free at anytime on hiralal7610@gmail.com. But due to unique quality of poetry minimum charges amount as $ 70 per poem. However according to length and immediately offer may be higher charges.
Beside It, this site provides editing services to the customer by professionally. As well as some creative logo concerned with literature and poetry work are sold with the option of customers.

For world class editing poetry services must be visit on the editingpoetry.com. for availing best editing services.

world class nature and love realizing book as

as ” justification of nature and injustice of love”.

For Buy this world class digital book about justification of nature and love Just at $5.00.

A sarv mangal mangalye shive sarvartha sadhike Outstanding energy 1 Read More »